Choroba z Lyme u dzieci w południowo-wschodnim stanie Connecticut ad

Środki przeciwdrobnoustrojowe stosowane w leczeniu każdego pacjenta zostały wybrane przez jego lub jej pediatrę. Leczenie obejmowało konwencjonalną terapię przeciwbakteryjną – podawaną doustnie amoksycylinę, doksycyklinę, erytromycynę lub penicylinę lub ceftriakson podawany dożylnie.
Wstępne i dalsze oceny
W momencie rejestracji, po uzyskaniu świadomej zgody od rodzica lub opiekuna, dane demograficzne i kliniczne dotyczące każdego pacjenta zostały uzyskane przez jednego z naszych specjalnie przeszkolonych asystentów badawczych za pośrednictwem wywiadu telefonicznego przy użyciu standardowego formularza. Kolejne rozmowy telefoniczne przeprowadzano 1, 4 i 8 tygodni oraz 6, 12, 18 i 24 miesięcy później. Podczas tych wywiadów uzyskano informacje od jednego z rodziców lub opiekunów dziecka na temat utrzymywania się lub nawrotu zarówno objawów specyficznych (np. Rumienia wędrownego), jak i niespecyficznych (np. Ból głowy, bóle mięśni, bóle stawów i zmęczenie) w trakcie i po zakończenie terapii przeciwdrobnoustrojowej. Uzyskano również informacje o możliwym postępie od wczesnej do późnej boreliozy z Lyme.
Dokumentacja medyczna każdego pacjenta została sprawdzona przez jednego z naszych asystentów badawczych w celu uzyskania wyników wszystkich badań fizycznych wykonanych przez jednego z badaczy podczas wizyt w rutynowej opiece nad dzieckiem lub w przypadku ostrego problemu, który wystąpił po przyjęciu do badania. Wyniki tych badań zostały starannie przeanalizowane pod kątem obiektywnych dowodów na chorobę z Lyme.
Aby ustalić, czy pacjenci przestrzegali schematu przeciwdrobnoustrojowego, próbki moczu pobrane od każdego pacjenta w dniach 7 i 14 leczenia zostały przetestowane pod kątem aktywności przeciwdrobnoustrojowej za pomocą prostej techniki mikrobiologicznej.12
Pacjenci zostali poproszeni o pobranie próbki krwi w momencie rejestracji (początkowa próbka) i około osiem tygodni później (próba kontrolna). Wszystkie próbki surowicy przechowywano w temperaturze -70 ° C do późniejszych testów. Wstępne i kontrolne próbki od każdego pacjenta analizowano w Centrum Medycznym Uniwersytetu Connecticut w tej samej partii dla stężeń przeciwciał IgM i IgG przeciwko B. burgdorferi z naszym własnym testem immunoenzymatycznym.13 Przeanalizowaliśmy również wszystkie próbki od każdego pacjenta razem dla obu przeciwciał IgM i IgG przeciwko B. burgdorferi przy użyciu naszego własnego testu immunoblot.14 Wyniki zostały zinterpretowane przy użyciu ostatnio opisanych kryteriów, a wszystkie pozytywne wyniki z testem immunoenzymatycznym zostały potwierdzone przez immunoblotting.13, 15
Analiza statystyczna
Dla proporcji, 95-procentowe przedziały ufności oszacowano standardowymi metodami.16 Stosunki między stadium choroby przy prezentacji a zmiennymi demograficznymi i klinicznymi oceniano za pomocą testów statystycznych właściwych dla rodzaju zmiennej, w tym jednoczynnikowej analizy wariancji dla porównania. średnich i testów Wilcoxona lub Kruskala-Wallisa dla porównania miar porządkowych.17 Gdy wartość F uzyskana z analizy wariancji była istotna statystycznie, dokonano porównań post hoc z HSD Tukey-Kramer (różnica istotnie znacząca ) test dla wielokrotnych porównań grupowych.18,19 Współczynniki ryzyka i ich 95-procentowe przedziały ufności oszacowano za pomocą oprogramowania Epi Info (CDC, Atlanta)
[więcej w: chloramfenikol, ceftriakson, bromazepam ]
[hasła pokrewne: osteopenia leczenie, dominik ebebenge, pasta budwigowa ]