Rodzinna kardiomiopatia przerostowa. Haplotypowanie mikrosatelitarne i identyfikacja gorącego miejsca dla mutacji w genie łańcucha ciężkiego beta-miozyny.

Rodzinna kardiomiopatia przerostowa (FHC) jest klinicznie i genetycznie niejednorodną chorobą. Pierwszy zidentyfikowany gen chorobowy, zlokalizowany na chromosomie 14q11-q12, koduje ciężki łańcuch beta-miozyny. Przeprowadziliśmy analizę sprzężeń dwóch francuskich rodowodów FHC, 720 i 730, z dwoma markerami mikrosatelitarnymi zlokalizowanymi w genie łańcucha ciężkiego beta-miozyny (MYO I i MYO II) oraz czterema wysoce orientacyjnymi markerami, niedawno zmapowanymi na chromosomie 14q11-q12. Stwierdzono znaczące powiązanie z MYO I i MYO II w rodowodzie 720, ale wyniki nie były jednoznaczne dla rodowodu 730. Analiza haplotypowa sześciu markerów umożliwiła identyfikację dotkniętych osób i niektórych niewrażliwych osobników niosących gen choroby. Dwie nowe mutacje missense zostały zidentyfikowane w eksonie 13 poprzez bezpośrednie sekwencjonowanie, 403Arg -> Leu i 403Arg -> Trp w rodzinach 720 i 730, odpowiednio. Mutacja 403Arg -> Leu była związana z niepełną penetracją, wysoką częstością występowania nagłych zgonów i ciężkich zdarzeń sercowych, podczas gdy konsekwencje mutacji 403Arg -> Trp wydawały się mniej poważne. Haplotypowanie polimorficznych markerów w ścisłym związku z genem ciężkiego łańcucha beta-miozyny może zatem zapewnić szybką analizę nieinformatywnych rodowodów i szybkie wykrywanie statusu nosiciela. Nasze wyniki wskazują również, że kodon 403 genu łańcucha ciężkiego beta-miozyny jest gorącym punktem dla mutacji powodujących FHC.Images
[więcej w: melanoza, odleżyny na piętach, psychopraca ]